Katalogi PDF

 

Katalog WOOSH 2016/2017

 

Do otworzenia katalogu konieczny jest odtwarzacz plikow PDF
np. FoxIt Reader

Przejdź do:

 


Okulary przeciwsłoneczne
Gogle narciarskie
Fajerwerki


 

Odstąpienie od umowy:
W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu towaru "niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia w którym odstąpił od umowy" na własny koszt , zgodnie z art. 34 Ustawy o prawach konsumenta.

Klauzula Informacyjna


W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej: RODO) dbając o bezpieczeństwo przetwarzania Państwa danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o kilku, niezmiernie istotnych kwestiach. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami, a w przypadku pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji


1. Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest
Tomasz Tomalak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą FHU Tomaszek Tomasz Tomalak z siedzibą w Częstochowie , przy ul. Dmowskiego 1, 42-200 Częstochowa wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , NIP : 949 008 15 93


2. Kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych

1. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować poprzez:
- adres e-mail rodo@tomaszek.pl
- kontakt telefoniczny+ 34 372 11 77
- pisemnie na adres naszej siedziby ul. Dmowskiego 1, 42-200 Częstochowa

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązywania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem ,a naszą firmą , przeprowadzania analiz handlowych, wymiany informacji o trendach rynkowych, dochodzenia ewentualnych roszczeń, a także realizowania wiążących Państwa z firmą umów i porozumień.
W związku z tym, informujemy, iż będziemy przetwarzać następujące Państwa dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.


4. Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych
Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane :

 • w celu zawarcia współpracy na podstawie zainteresowania naszą ofertą
 • w celu realizacji umowy współpracy, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu
 • w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych:
  - wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz dokumentów księgowych przez czas określony przepisami ustawy prawo o rachunkowości
  - udzielenie odpowiedzi na reklamację, przyjmowania sugestii
 • obsługi zapytań ofertowych dotyczących naszego asortymentu
 • w celach archiwalnych ( dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów
 • w celach ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu
 • w celach analitycznych, lepszego doboru produktów , usług do potrzeb naszych Klientów , ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi
 • w celu oferowania Państwu bezpośrednio ( marketing bezpośredni) produktów i usług naszej firmy , w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeby
 • w przypadku realizacji wiążący Państwa z naszą firmą umów i porozumień , dane będą przetwarzane w celu realizacji ich postanowień


5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane również w następujący sposób
Jako podmiot gospodarczy, prowadzący działalność handlowo – usługową dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszego przedsiębiorstwa– np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane,
tj. ujawnione lub udostępniane - następującym kategoriom odbiorców:

a. naszym pracownikom, współpracownikom oraz kontrahentom, którzy współpracują z nami przy wspólnych realizacji celów wskazanych w punkcie 4;

b. dostawcom usług zaopatrującym firmę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez firmę oraz zarządzaniem naszą firmą (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych)

c. dostawcom usług prawnych i doradczych, w tym wspierających firmę w dochodzeniu ewentualnych roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);

- podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym przypadku art. 6 ust.1 lit. f) RODO, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie FHU Tomaszek Tomasz Tomalak dokonują przetwarzania danych osobowych działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

Administrator Danych Osobowych informuje, iż nie przetwarza Państwa danych osobowych w oparciu o zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji, w tym nie dokonuje ich profilowania.


6. Posiadane przez nas Państwa dane osobowe
otrzymaliśmy od Państwa w celu nawiązania lub w trakcie współpracy, ze stron internetowych oraz dostępnych komercyjnych baz danych na rynku.


7. Prawo do sprzeciwu

1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach , chyba że będziemy w stanie wskazać , że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego . Jeżeli skorzystają Państwo z tego prawa
– zaprzestaniemy przetwarzania Państwa dane w tym celu.


8. Czas przetwarzane Państwa danych osobowych
Informujemy, iż dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w pkt 4 celów:

a) w zakresie realizacji postanowień zawartych w umowie lub porozumieniu – przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia od dnia zakończenia obowiązywania umowy lub porozumienia,

b) w celu dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy lub w związku z przysługującymi nam prawami, nie dłużej jednak niż 5 lat od upływu okresu przedawnienia roszczeń,

c) w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, nie dłużej jednak niż przez okres 10 lat,

d) w celach statystycznych i archiwizacyjnych, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

e) w celach innych niż wyżej wymienione, prawnie uzasadnionych, związanych z działalnością gospodarczą prowadzoną przez firmę, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia

Po upływie ww. okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.


9.Prawo osób których dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez FHU Tomaszek Tomasz Tomalak Państwa danych osobowych –
mają Państwo prawo:

 • dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich sprostowania,
 • żądania usunięcia danych osobowych,
 • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
 • żądania ich przenoszenia, a także
 • do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i
 • do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku uznania, że dane są przetwarzane z naruszeniem unijnych i polskich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych


10. Korespondencja , dokumenty handlowe.
Państwa dokumentacja handlowa przekazywana będzie zarówno w formie listownej jaki i za pośrednictwem poczty e-mail na wskazany lub udostępniony przez Państwa adres. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na przekazywanie korespondencji zawierającej „dane wrażliwe” w dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć zgodę przesyłając stosowną informację na adres e-mail: zgoda@tomaszek.pl

Ponadto cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez naszą fimrę może nastąpić w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zgoda@tomaszek.pl.


Z poważaniem
Tomasz Tomalak